Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2024.(IV.04.) számú közleménye

Baki Kozos Onkormanyzati Hivatal Helvi Valasztasi Iroda

8945 Bak, Rakoczi u. 2/A. Telefon: 06/92 461-001, 06/30 188-6146 E-mail: jegyzo.bak[at]zalaszam[dot]hu

 

Ugyiratszam: B/342-2/2024.

 

A Baki Kozos Onkormanyzati Hivatal Helyi Valasztasi lroda Vezetojenek 2/2024. (IV. 04.) szamu kozlemenye

 

A Baki Kozos Onkormanyzati Hivatal Helyi Valasztasi Iroda Vezetojekent a valasztasi eljarasr61 sz616 2013. evi XXXVI. torveny (a tovabbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdese es a helyi onkormanyzati kepvisel6k es polgarmesterek valasztasar61sz6162010. evi L. torveny 9. § (I) es (3) bekezdesei alapjan az alabbi

kozlemenyt

adorn ki:

Az Eur6pai Parlarnent tagjai, a helyi onk:ormanyzati kepviselok es polgarmesterek, valarnint a nemzetisegi onkormanyzati kepviselok kozos eljarasban tartott 2024. evi valasztasan ! polgarmesterjelolt allitasahoz sziikseges ajanlasok szama Pusztaszentlaszlo telepiilesen: 15.

Az Eur6pai Parlament tagjai, a helyi onk:ormanyzati kepviselok es polgarmesterek, valarnint a nemzetisegi onkormanyzati kepviselok kozos eljarasban tartott 2024. evi valasztasan az egyeni listas jeloltall:itashoz, kepviselojeloltseghez sziikseges aianlasok szama Pusztaszentlaszlo telepiilesen: 5.

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdese alapjan az egveni listas kepviselojeloltet es a polgarmesterjeloltet legkesobb 2024. majus 6-an (hetfo) 16.00 oraig kell a Pusztaszentlaszloi Hel i Valasztasi Bizottsaghoz (cim: 8945 Bak, Rakoczi u. 2/A.) bejelenteni.

Jelen kozlemennyel osszefiiggesben annak kozzetetelet61 szamitott 3 (harom) napon beliil a valasztasra iranyad6 jogszabaly megsertesere hivatkozassal a Ve. 210. § (1) bekezdese alapjan kifogast lehet benyujtani a Helyi Valasztasi Bizottsaghoz (cim: 8945 Bak, Rak6czi u. 2/A., e-mail: jegyzo.bak[at]zalaszam[dot]hu). A kifogast ugy kell benyujtani, hogy az a kozlemeny kozzetetelenek napjat61, azaz 2024. aprilis 4. napjat61 szamitott Iegkes6bb harmadik napon, azaz Iegkes6bb 2024. aprilis 7-en (vasamap) 16.00 6raig megerkezzen. A kifogas benyujtasara megallapitott hatarid6 jogveszt6.

Kifogast a kozponti nevjegyzekben szerepl6 valaszt6polgar, jelolt, jelol6 szervezet, tovabba az iigyben erintett termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkiili szervezet nyujthat be.

A kifogast irasban lehet benyujtani. A kifogasnak tartalmaznia kell:

  1. a jogszabalysertes megjeloleset,
  2. a jogszabalysertes bizonyitekait es
  3. a kifogas benyujt6janak nevet, lakcimet (szekhelyet),
  4. a kifogas benyujt6janak szemelyi azonosft6jat, illetve ha a ki.ilfoldon 616, magyarorszagi lakcfmmel nem rendelkez6 valaszt6polgar nem rendelkezik szemelyi azonosft6val, a szemelyazonossagat igazol6 hat6sagi igazolvanyanak tfpusat es szamat, vagy jelol6 szervezet vagy mas szervezet eseteben a bir6sagi nyilvantartasba veteli szamat.

A kifogas tartalmazhatja benyujt6janak elektronikus levelcimet vagy postai ertesitesi cimet. A kifogas targyi illetekmentes.

 

Indokolas

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdese szerint az egyeni listas jelolt es a polgannesterjelolt allitasahoz sziikseges ajanlasok szamat a helyi valasztasi iroda vezetoje allapitja meg a szavazast megelozo hatvanhatodik napon, azaz az Eur6pai Parlament tagjainak, a helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek, valamint a nemzetisegi onkormanyzati kepviselok kozos eljarasban tartott 2024. evi altalanos valasztasa eljarasi hataridoinek es hatamapjainak megallapitasar61 sz616 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a tovabbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdese szerint 2024. aprilis 4-en.

A Ve. ugyanezen §-anak (2) bekezdese szerint a sziikseges ajanlasok szamanak megallapitasakor a valaszt6polgarok szamat a kozponti nevjegyzeknek a szavazast megelozo hatvanhetedik napi - az IM rendelet 28. § (2) bekezdesenek megfeleloen a 2024. aprilis 3-i - adatai alapjan kell megallapitani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdes rendelkezese szerint a sziikseges ajanlasok szamat egesz szamra felfele kerekitve kell megallapitani.

A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasar61 sz616 2010. evi L. torveny 9. §

(1) bekezdese szerint egyeni listas, illetve egyeni valaszt6kerlileti kepviselojelolt az, akit az adott valaszt6keriilet valaszt6polgarainak legalabb 1%-a jeloltnek ajanlott.

Ugyanezen torveny 9. § (3) bekezdes a) pontja alapjan polgarmesterjelolt az, akit a 10 000 vagy annal kevesebb lakosu telepilles valaszt6polgarainak legalabb 3%-ajeloltnek ajanlott.

A kozponti nevjegyzeknek-a ,,Nemzeti Valasztasi Rendszer" (NVR) informatikai alkalmazas utian kozzetett - adatai szerint. Pusztaszentlaszlo telepiiles valasztopolgarainak szama 2024. aprilis 3. napjan 480 volt. melynek 1 %-a felfele kerekitve 15 mig 3 %-a felfele kerekitve 5.

A Ve. 307/G. § (l l bekezdese alapjan az egveni listas jeloltet es polgarmesterjeloltet legkesobb a szavazast me2eloz6 harmincnegyedik napon - azaz 2024. majus 6-an (hetf6) 16.00 6raig - kell bejelenteni. amelvet a (2) bekezdes szerint a helvi valasztasi bizottsag vesz nyilvantartasba.

Jelen kozlemenyt a hivatkozott jogszabal helvekre figyelemmel adtam ki, nvilvanossagra hozatalarol a kozlemenv kiadasanak napjan, a Baki Kozos Onkormanyzati Hivatal hirdetotablajan torteno kifiiggesztes, Pusztaszentlaszlo telepiiles hirdetotablain es a www.pusztaszentlaszlo.hu internetes oldalon torteno megjelenes utjan gondoskodtam.

Ajogorvoslati tajekoztatas a Ve. 208-212. §-ain, az illetekrnentesseg az illetekekrol sz616 1990. evi XCIII. torveny 2. mellekletenek XIII. 8. pontjan alapul.

 

 

Bak, 2024. aprilis 04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozos    n yi Valasztas

A hatarozatot a mai napon kozzetettem: Bak, 2024. aprilis 4.

 

 

 

l